Všeobecné obchodní podmínky

1. Závaznost obchodních podmínek

1.1. Každá kupní smlouva (dále rovněž „smlouva“), která bude uzavřena se společností JK Nástroje s.r.o., č.ev. 74 Podolí, 686 04 Kunovice, IČ: 29193583 jako prodávajícím (dále rovněž „prodávající”), s libovolným obchodním partnerem jako kupujícím či jiným odběratelem (dále rovněž „kupující”), se bude řídit těmito obchodními podmínkami (dále rovněž „podmínky“), pokud nebude výslovně písemně ujednáno jinak.

1.2. Podmínky jsou vydávány v souladu s ustanoveními § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. a upravují základní podmínky kupních smluv na dodávku zboží. Jsou závazné pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, pokud smlouva neobsahuje odchylná ujednání. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1. Prodávající se smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu zboží podle specifikace ve smlouvě s potřebnými doklady a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu stanoveným způsobem a ve sjednané měně.

2.2. Prodávající se uzavřením smlouvy nezavazuje k instalaci zboží, jeho montáži, zabudování nebo poskytnutí jiných obdobných služeb.

3. Uzavírání kupních smluv

3.1. Smlouva se uzavírá písemně a musí být podepsána osobou oprávněnou kupujícího zastupovat. Písemná forma je dodržena, je-li oprávněnou osobou podepsaná smlouva doručena telefaxem či elektronickou poštou (jako příloha), prostřednictvím datové schránky či datové zprávy s elektronickým podpisem. Písemná forma je zachována i tehdy, pokud prodávající opatří kupní smlouvu svým podpisem a tuto elektronickou poštou zašle kupujícímu, který takto podepsanou smlouvu opatří svým podpisem.

4. Místo, způsob a čas dodání zboží, výhrada vlastnictví

4.1. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího, pokud není ve smlouvě uvedeno, že zboží má být prodávajícím odesláno do místa uvedeného ve smlouvě.

4.2. Pokud má být zboží odesláno prodávajícím do místa uvedeného ve smlouvě, splní prodávající svůj závazek odevzdat zboží předáním zboží prvnímu dopravci a současně je prodávající povinen umožnit kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

4.3. Objednané zboží je oprávněn převzít od prodávajícího nebo dopravce pouze kupující (osobou oprávněnou zastupovat kupujícího) a je povinen převzetí zboží písemně potvrdit

4.4. Prodávající je oprávněn pozastavit dodání zboží kupujícímu, pokud je kupující v prodlení s úhradou jakékoliv pohledávky prodávajícího za kupujícím do doby, než budou tyto pohledávky uhrazeny. Prodávající v tomto případě nebude v prodlení s dodáním zadrženého zboží. Lhůta dodání tohoto zboží začíná nově běžet od úhrady pohledávky prodávajícího, s jejímž zaplacením byl kupující v prodlení.

4.5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží. Je-li kupní cena zaplacena před dodáním zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží v okamžiku dodání zboží.

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v měně, ve výši, ve lhůtě a způsobem sjednaným ve smlouvě.

5.2. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty.

5.3. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu zboží kupujícímu, poštovné, cena přepravních obalů, balné, poplatek za manipulaci, pojištění zboží v průběhu přepravy či jiné poplatky. Veškeré tyto náklady nese kupující. Bude-li zboží dodáno na paletě, bude součástí balného cena za paletu a prodávající není povinen paletu odkoupit od kupujícího zpět.

5.4. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu na kupní cenu, a to až do výše 100 % sjednané kupní ceny včetně DPH.

6. Porušení smluvních povinností a jeho následky

6.1. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy si strany sjednávají, že výše úroků z prodlení, které je kupující povinen prodávajícímu zaplatit, je 0,075 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno prodlení kupujícího s úhradou jakékoli platby delší než 10 dnů.

6.3. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno prodlení kupujícího s převzetím zboží delší než 10 dnů.

6.4. Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu skladné ve výši 0,075 % z hodnoty uskladněného zboží za den a také škodu, která mu tímto vznikne.

6.5. Kupující není oprávněn zadržet část nebo celou kupní cenu z důvodu jakýchkoli reklamací zboží či z důvodu jakýchkoli pohledávek vůči prodávajícímu.

6.6. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím s okamžitou účinností písemným oznámením. Odstoupení od smlouvy pro porušení povinností v dalších případech se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

7. Dodací podmínky, přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednané lhůtě, pakliže se na straně prodávajícího nevyskytnou nečekané skutečnosti či překážky, jež nemohl rozumně předvídat; v takovém případě se termín prodlužuje o dobu trvání takovýchto nečekaných skutečností či překážek. Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli ve sjednané lhůtě, a to i po částech a kupující je povinen takto dodané zboží převzít.

7.2. Dokladem o dodání zboží je obvykle dodací list nebo jiný doklad (např. smlouva o přepravě, přepravní list, poštovní arch, faktura) prokazující, že zboží bylo dodáno kupujícímu nebo dopravci k přepravě.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího:
- okamžikem převzetí zboží kupujícím v sídle prodávajícího.
- předáním prvnímu přepravci, pokud je zboží odesíláno do místa uvedeného ve smlouvě.

7.3. V případě odeslání zboží je prodávající povinen označit zboží jako zásilku pro kupujícího.

8. Práva z vadného plnění, záruka za jakost

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží, jež má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

8.2. Zjevné vady zboží je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů poté, kdy kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při první prohlídce zboží.

8.3. Prodávající má právo volby práva z vadného plnění.

8.4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží ve lhůtě 12 měsíců od dodání zboží kupujícímu. Záruka se zejména nevztahuje na opotřebitelné části zboží a jednání kupujícího, např. nevhodnou či neoprávněnou manipulaci se zbožím nebo jeho nevhodné skladování, použití či obsluhu. Podrobnější úprava záručních podmínek a postup pro uplatnění záruky je obsažen v reklamačním řádu prodávajícího, se kterým byl kupující seznámen a který je uveřejněn v sídle prodávajícího a na stránkách www.jk-nastroje.cz.

8.5. Prodávající je pojištěn z odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti. Pojistná smlouva bude na vyžádání kupujícímu předložena. Prodávající i kupující jsou povinni učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby v souvislosti s uzavřením smlouvy nemohlo dojít k vzniku škody, případně aby vzniklá škoda byla co nejmenší. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu skutečnou škodu, a to do výše pojistného plnění poskytnutého z tohoto titulu pojišťovnou, nebo pokud se pojištění na takovou škodu nevztahuje do výše zaplacené kupní ceny. Kupující se tímto vzdává náhrady škody, která přesáhne pojistné plnění nebo kupní cenu. Informaci o vzniku odpovědnosti prodávajícího za škodu je kupující povinen sdělit prodávajícímu nejpozději do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne, ve kterém se tuto informaci dozví. Prodávající neodpovídá za škodu v případě, kdy se kupující odchýlí od pokynů prodávajícího, škodu utrpí třetí osoba v důsledku využití informací nebo zboží poskytnutých/dodaného prodávajícím kupujícímu, anebo pokud kupující prodávajícímu neumožní ani pokusit se zabránit vzniku škody nebo omezit její rozsah.

8.6. Prodávající neodpovídá za nepřímé, následné nebo náhodné škody a ztrátu zisku, ani za žádné škody či ztráty vzniklé na základě kontraktů uzavřených mezi kupujícím a třetími osobami, není-li taková odpovědnost kryta pojištěním, podle bodu 8.5. těchto podmínek.

8.7. Prodávající dále neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Prodávající si vyhrazuje právo podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající sdělí kupujícímu. Kupující je oprávněn kupní smlouvy vypovědět do 10 dnů, pokud se změnami nesouhlasí, a to v 2 měsíční výpovědní lhůtě.

9.2. Práva, závazky a právní postavení účastníků kupní smlouvy se řídí českým právním řádem. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího kupní smlouvou a/nebo podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.

9.3. Právní jednání, na základě kterých má dojít ke změně, zrušení či zániku závazkového vztahu z kupní smlouvy, vyžadují písemnou formu.

9.4. Odstoupením od kupní smlouvy nezanikají ustanovení o rozhodčím řízení, úrocích z prodlení a náhradě škody.

9.5. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být započtením pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu.

9.6. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

9.7. Písemnost zaslaná doporučenou zásilkou na adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě se považuje za doručenou, bez ohledu na skutečnost, zda bude adresátovi skutečně doručena. Účinky doručení nastávají dnem doručení zásilky adresátovi, a to i v případě, že písemnost bude doručena osobě odlišné od adresáta. Nebude-li písemnost doručena vůbec, nastávají účinky doručení dnem uložení písemnosti na poště, a to i v případě, kdy se adresát o uložení písemnosti na poště nedozví.

9.8. Kupující není oprávněn postoupit třetí osobě práva vyplývající mu ze smlouvy, ani třetí osobě postoupit či zastavit pohledávku, kterou má za prodávajícím, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

9.9. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové adrese www.jk-nastroje.cz

9.10. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.3.2015.